جمعه 22 آذر 1398 Friday 13 December 2019 15 ربیع‌الثانی 1441

 

Product

  Adenovirus  IgA/IgG/IgM
  Aspergillus fumigatus  IgA/IgG/IgM

  Bacillus anthracis  IgG
  Bordetella pertussis  IgA/IgG/IgM
  Bordetella pertussis Toxin  IgA/IgG
  Borrelia burgdorferi  IgG/IgM
  Brucella  IgA/IgG/IgM

  Campylobacter jejuni  IgA/IgG/IgM
  Candida albicans  IgA/IgG/IgM
  Chlamydia  IgA/IgG
  Chlamydia pneumoniae  IgA/IgG/IgM
  Chlamydia trachomatis  IgA/IgG/IgM
  Coxiella burnetii (Phase I)  IgA/IgG
  Coxiella burnetii (Phase II)  IgG/IgM
  Coxsackievirus  IgA/IgG/IgM
  Cytomegalovirus  IgG/IgM

  Dengue Virus  IgG/IgM
  Diphtheria  IgG

  Echinococcus  IgG
  Echovirus  IgA/IgG/IgM
  Enterovirus  IgA/IgG/IgM
  Epstein-Barr Virus VCA  IgG/IgM
  Epstein-Barr Virus EBNA-1  IgG
  Epstein-Barr Virus EA  IgG

  Francisella tularensis  IgG/IgM

 

 

طراحی سایت توسط دارکوب | هاست دارکوب